Чудният свят на Ефреа

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на онлайн платформата efreaprime.com
Общи условия за използване на платформата efreaprime.com

Добре дошли в нашия уебсайт www. efreaprime.com

efreaprime.com е платформа за публикуване на обяви и реклама, която се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на efreaprime.com изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уебсайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

Чл.1. Приложимост

1.1. Администратор на Платформата efreaprime.com е "Брандсмайл" ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 117668343, със седалище и адрес на управление: гр Русе, ул. "Петко Каравелов" №15А,

1.2. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

1.3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

1.4.1 Общите условия могат да се променят от страна на Администратора поради организационни, нормативни или технически причини, както и да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен.

1.4.2 Промени по преценка на Администратора могат да се извършват и по отношение на цените и условията на Платените услуги, предлагани от efreaprime.com. Потребителят ще бъде информиран за всяка промяна чрез публикуване на информация на Уебсайта за нея, видима след надлежно влизане в потребителския му профил.

1.4.3 Бизнес потребителите ще бъдат допълнително информирани по електронен път най-малко 15 дни предварително за всякакви изменения в Общите условия. Администраторът може да измени Общите условия, без да спазва посочения по-горе 15-дневен срок, включително и с незабавно действие, ако:

a) е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Oбщи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в настоящия член;

или

б) трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на посредническите онлайн услуги, потребителите или бизнес потребителите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

1.4.4 Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на efreaprime.com и да изтриете своя Профил. След изтриване на Профила или прекратяване на договор/споразумение, сключено с efreaprime.com във връзка с ползването на потребителски Профил и/или други услуги в efreaprime.com, Потребителят губи достъп до информацията, предоставена или генерирана в хода на използването на Уебсайта.

1.5. Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

1.6. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта и Платформата. С натискането на бутона "Регистрация", Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки на Администратора, публикувани в Уебсайта.

Чл.2. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

"Общи условия", "ОУ" – Общи условия за използване на уебсайта www.efreaprime.com.

"Уебсайт", "Сайт" – уебсайт с адрес (URL) www.efreaprime.com, неговите приложения, мобилни и други версии, вкл. и сайтове, които се хостват на домейна на efreaprime.com.

" efreaprime.com", "Платформа" – платформа за обяви и реклама, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез Уебсайта.

"Администратор" – търговско дружество "БРАНДСМАЙЛ" ЕООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.

"Потребител" – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, достъпва Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

„Бизнес потребител" – потребител, който е физическо лице, юридическо лице или приравнено на юридическо лице, на което законът позволява да извършва стопанска или професионална дейност, и, който използва услугите на efreaprime.com във връзка със своята стопанска или професионална дейност, по търговски начин и за търговски цели.

"Услуги" - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

"Артикул" – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата.

"Обява" – създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.), съдържащо предложение за продажба на продукт или услуга.

"Частна обява" – обява, публикувана от физическо лице.

"Бизнес обява" –обява, която е определена от Потребителя с такъв статус при публикуването й или от Администратора впоследствие,или такава,която е част от закупен пакет обяви от Потребителя, независимо дали същият е физическо или юридическо лице.

"Профил" - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.

"Частен профил"– съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Уебсайта за лични нужди по нетърговски начин.

"Бизнес профил" - съвкупността от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител, който използва услугите на Администратора по търговски начин или за търговски цели.

"Търговски начин"– всички случаи, когато услугите се използват от името и за сметка на потребител търговец по смисъла на Търговския закон.

"Търговски цели"– използване на услугите с цел реализиране на търговска печалба в следните неизчерпателно изброени хипотези: предлагане на различни разцветки от един и същи артикул; предлагане на един и същи артикул в големи количества; предлагане на един и същи артикул в различни размери и др.

Чл.3. Описание на услугите и политика на съдържанието

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени", съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки.

3.2. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

(а) разглеждане на съдържанието на обявите в Платформата;

(б) публикуване на обяви за продажба на предлагани от Потребителите стоки и услуги;

(в) възможност за комуникация с други Потребители на Платформата чрез лични съобщения или по телефон или друг начин, ако такъв е посочен;

(г) осъществяване на покупки, продажби, размяна или подаряване на Артикули;

(д) използване на платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

(е) други услуги

3.3. По усмотрение на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3.4. През Платформата могат да се извършват плащания и други транзакции, като се използват доставчици - трети страни. Вие приемате и се съгласявате, че efreaprime.com не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с такива транзакции.

3.5. Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

Чл.4. Достъп до Услугите

4.1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство. С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват достъп до Уебсайта от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

4.4.1 Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

Бизнес потребител ще бъде информиран в случай на блокиране на съдържание, най-късно когато бъде извършено блокирането, като информирането ще става чрез имейл съобщение, посочващо блокираното съдържание, причините за решението за блокиране и основанието за това решение на база на правилата в Общите условия. За да се избегне каквото и да е съмнение, подаването или оставянето без уважение на възражения в тези случаи, не отменя правото на Потребителя да подаде жалба в съответствие с чл.4.4.2 и чл. 15 от Общите условия.

4.4.2 Бизнес потребител има възможност да оспори решението за блокиране на изпратено или публикувано от него съдържание, като подаде жалба до efreaprime.com чрез вътрешната система за разглеждане на жалби, подадени от бизнес потребителите на Уебсайта съгласно процедурата по чл.15.1.2. Жалбата трябва да съдържа информация за блокирането на конкретното съдържание.

4.4.3 Ако жалбата, посочена в чл. 4.4.2, бъде подкрепена с доказателства и съответно уважена или в случай че са отпаднали обстоятелствата, определящи незаконосъобразността или несъответствието с Общите условия на дадено съдържание:

- блокираното съдържание се възстановява и става достъпно под формата на работно копие на Обявата или съобщение, налично в Профила на Потребителя. Потребителят е този, който взема решение дали да публикува впоследствие Обявата чрез Уебсайта;

4.4.4. Ако жалбата, посочено в чл. 4.4.2 не бъде уважена или Потребителят не предостави безспорни доказателства, че публикуваното от него съдържание е законосъобразно и съответстващо на изискванията на настоящите Общи условия в рамките на 7 дни, считано от момента на получаване на сигнала срещу това съдържание или на официалното писмо, изпратено от компетентна държавна институция със съответно искане:

- блокираното съдържание се премахва окончателно от Уебсайта

4.5. Достъпът до Услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

4.6. При създаването на потребителски профил, Потребителят се съгласява да получава всякакви рекламни съобщения и нотификации в мобилните приложения и мобилните версии на Уебсайта, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

4.7. Потребителят има право на една регистрация в Уебсайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

4.8. Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка с Платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

4.9. Обявите се публикуват безплатно.

4.10. Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

Чл.5. Права, задължения и отговорност на Потребителя

5.1.1 Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите ОУ.

5.1.2 Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

5.1.3 Бизнес потребител може да прекрати действието на договор/споразумение, сключено с efreaprime.com във връзка с ползването на потребителски профил и/или други услуги в efreaprime.com в

съответствие с изискванията на чл. 4.11, в случай че не приема въведени промени в Общите условия, за които промени е бил предварително информиран съгласно точка 1.4.3 В този случай бизнес потребителят трябва незабавно и не по-късно от 15 дни, след като е бил информиран за промените, да уведоми efreaprime.com зa прекратяването на договора/споразумението, сключено с efreaprime.com във връзка с ползването на потребителски профил и/или други услуги в efreaprime.com. Прекратяването на договора/споразумението в тези случаи влиза в действие след изтичане на 15 дни от информирането на потребителя за промените в Общите условия, освен ако потребителят не се откаже от прекратяването чрез писмено изявление или изпрати изрично уведомление в тази връзка, или предприеме действие на Уебсайта, което потвърждава приемането на промените в Общите условия (например, като публикува обява в efreaprime.com).

5.2. Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до Платформата и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.

(3) Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

(4) Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;

е от политическо естество;

е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;

е расистко или дискриминационноспрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;

съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;

е невярно или подвеждащо;

съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове;

рекламира продажбата на незаконни стоки;

нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;

съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;

нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения; или

съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

(5) В допълнение Потребителят се задължава да не:

осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;

упражнява тормоз върху други потребители;

събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;

използва самоличността на други лица;

публикува съдържание, което е нерелевантно към категорията, където подобно съдържание е публикувано;

публикува същата стока или услуга в повече от една категория;

използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Уебсайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора; или

прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата.

(6) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложенията към ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

(7) Да не публикува обяви и да не изпраща съобщения до други потребители, в които се предлагат за продажба акцизни стоки, включително, но не само: алкохол и алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия, енергийни продукти и електрическа енергия. Потребителите, публикували обяви в нарушение на тази забрана, носят административно наказателна отговорност по силата на ЗАДС. Приложение 5 към ОУ съдържа списък с акцизните стоки, забранени за продажба.

(8) Да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за използване от други лица.

(9) Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на

техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(10) Да не използва търговските марки на администратора, включително сходни или близки домейни с " efreaprime.com и други регистрирани от администратора търговски марки, както и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 10 в ОУ.

(11) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора, включително, но не само при воденето на преговори, сключването на сделки, продажбата, заплащането и доставката на стоки и услуги, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на предлаганите от него артикулис описанието и действителното им състояние.

5.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

5.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

5.5. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

5.6. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услугата; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.

5.7. Публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и оттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.

5.8. С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Уебсайта, Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието, от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешениe. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

Чл.6. Права и задължения на Администратора

6.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: (а) противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или (б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата; (д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно.

(3) Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограниченили заличен от Администратора.

(4) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.

(6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им на Платформата, без задължение

за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(7) Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например активни потребители). Администраторът има право да променя цените на определени категории платени услуги за лимитиран период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

(8) Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя. Efreaprime в качеството си на Администратор има право да използва публикуваните от потребителите обяви и съдържание на сайта за целите на провеждане на организираните от efreaprime маркетинг и/или рекламни активности, както и всякакъв друг вид кампании за представяне или популяризиране дейността на Efreaprime . С публикуването на обява потребителите се съгласяват тази обява и нейното съдържание на сайта да бъдат ползвани изцяло или отчасти, самостоятелно или заедно с други обяви, в маркетинг и/или рекламни активности и кампании за представяне или популяризиране дейността на Efreaprime .

6.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

6.3. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.

(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

(3) Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата.

6.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него стоки или услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата и Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и

да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

Чл.7. Публикуване на обяви

7.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители.

7.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в efreaprime.com

7.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията. В съобщението е посочен начина за потвърждаване на регистрацията.

7.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

7.5. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията "Facebook вход".

7.6. Обявите на Потребителя се архивират в профила му.

7.7. Срокът на активност на безплатна обява в Платформата се определя от потребителят.

7.8. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на Потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с Администратора чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

7.9. За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

(1) Да посочи цена на продукта, както и дали потребителят е съгласен на размяна или подарък.

(2) Цената трябва да се посочи по един от следните начини: (i) като фиксирана сума в лева, с включени в нея данъци и такси. Куриерската услуга се договоря между купувача и продавача допълнително.

(3) Обявата трябва да съдържа снимки на продукта.

(4) Потребителят трябва да добави кратко описание на състоянието на продукта.

(5) Продукта трябва да е бил закупен от efrea.com или efreaholic.com.

(6) Потребителят трябва да сложи линк в обявата към продукта от където го е закупил.

(7) Потребителят трябва да посочи размера ( дължината, ако има такава) на продукта(8) Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да премести обява, която е определена в неправилна категория.

(9) Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. В случай, че Потребителят публикува в Платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

(10) Да напише обявата на български език (на кирилица).

(11) Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове освен efrea.com или efreaholic.com

(12) Да не публикува дублиращи се обяви. За "дублиращи" се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия иснимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

(13) Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

(14) Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

(15) Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.

(16) Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули. Въвеждането на нов продукт или услуга, в нарушение на това условие ще се счита за нова обява.

Чл.9. Права на интелектуална собственост на Платформата

9.1. Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание"), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на efreaprime.com или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и efreaprime.com. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. efreaprime.com си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Уебсайта за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпоризвеждане или използване, са изрично забранени.

Чл.10. Обезщетение

10.1. Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност efreaprime.com, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, възложители, агенти, доставчици на услуги във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от: (1) нарушение на която и да е разпоредба на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; (2) нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност; или (3) всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя е причинило вреда на трета страна. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите ОУ, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Уебсайта от страна на потребителя.

Чл.11.Съобщения и нотификации

11.1. В процеса на регистрация и по всяко време след това Потребителят има възможност да изрази своето изрично съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори.

11.2. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори по всяко време чрез настройките на своя профил в Уебсайта или чрез отписване от имел маркетинга.

11.3. Възможно е в процеса на използване на Платформата Потребителят да получава нотификации за нови съобщения по публикувани от него обяви, информация за нови обяви по любими търсения, както и информация за намалена цена на наблюдавани обяви. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на този тип нотификации и съобщения по всяко време чрез настройките на своя профил в Уебсайта.

Чл.12. Поверителност

12.1. Използването на платформата и нейните Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност.

12.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

12.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, включително, но не само: при промени в ОУ, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, промени в цените, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

12.4. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на efreaprime.com, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

Чл.13. Допълнителни и общи разпоредби

13.1. Администраторът има право да установява ограничения относно използването на Услугите, свързани с броя обяви, които пуска един потребител.

Потребителят потвърждава и приема, че efreaprime.com не носи отговорност за изтриването или невъзможността за съхраняване на съдържанието в Уебсайта. Потребителят се съгласява, че efreaprime.com си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) с предизвестие и efreaprime.com не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата. Потребителят приема и се съгласява, че efreaprime.com, по свое собствено усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрива или деактивира неговия профил, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Услугата (или на част от нея) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Услугата при нарушение на ОУ, Приложенията към тях, Политиката за поверителност и приложимото законодателство и законните интереси на Администратора от страна на потребител.

13.2. Потребителят приема и се съгласява, че използването на Уебсайта и Услугата е изцяло на негова отговорност, както и че Уебсайтът и Услугата се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции. Всякакви изрични и подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за пазарна реализация, доходност, годност за определена цел, ненарушаване на права на трети страни, са изрично изключени, доколкото това е позволено от закона. OLX не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на Уебсайта или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с Уебсайта, и не поема никаква отговорност относно: (I) грешки или неточности в съдържанието, (II) претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на Уебсайта и Услугата, (III) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите Услуги и/или всякаква лична или финансова информация, съхранявата чрез тях, (IV) всякакви нарушения или прекъсвания на връзката с Уебсайта, (V) всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Уебсайта от трета страна, и/или (VI) всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин станало достъпно на Уебсайта или Услугата. efreaprime.com не гарантира, препоръчва, нито поема отговорност за който и да е продукт или услуга, предлагани от трета страна чрез Уебсайта, свързани чрез хиперлинкове уебсайтове или включени в банер или друг вид реклама. efreaprime.com не представлява страна по сделката и не носи отговорност за съблюдаването на нейното изпълнение между потребители, както и между потребители и/или трети страни, доставчици на продукти или услуги.

13.3. При никакви обстоятелства efreaprime.com, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато efreaprime.com са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Уебсайта или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Уебсайта или Услугата, от неспособността за използване на Уебсайта или Услугата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Уебсайта или Услугата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или чрез линкове на Уебсайта, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка

с Уебсайта или Услугата или всякакви линкове на Уебсайта. Потребителят разбира и приема, че efreaprime.com не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. efreaprime.com не дава никакви гаранции, че Уебсайтът е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Уебсайта от други юридсикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

13.4. Правата, които тези ОУ предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.

Чл.14. Приложимо право. Жалби

14.1.1 В случаите, когато услуги в Платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

14.1.2 Бизнес потребител може да подаде жалба в следните случаи:

а. твърдяно неизпълнение от страна на efreaprime.com на задълженията му съгласно Общите условия и Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги;

б. технологични затруднения по отношение на работата на Уебсайта и засягащи възможността за използване на Услугите, предлагани от Потребителя;

в. мерки, предприети от efreaprime.com на Уебсайта, които засягат потребителя;

г. блокиране на избрано съдържание, публикувано или изпратено от Потребителя или блокиране на Профила на Потребителя в съответствие с чл.4 от Общите условия.

Жалбата може да бъде подадена писмено на адреса на efreaprime.com. Към жалбата Потребителят следва, ако е възможно, да предостави данни или информация, които да позволят на efreaprime.com да провери жалбата, включително и по-конкретно: Обявата, обяснение на причините, поради които не счита съдържанието за незаконно или противоречащо на правилата и по негов избор, данни за контакт. По отношение на разглеждането на жалбата се прилагат съответно правилата, посочени в настоящия член от Общите условия.

14.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

14.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

14.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

14.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

Чл.15. Контролни органи и алтернативно решаване на спорове. Медиация.

15.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

15.2. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

15.3.1 Бизнес потребител може да поиска медиация при разрешаване на спорове, възникнали между efreaprime.com и даден Бизнес потребител във връзка с услугите, предоставяни от efreaprime.com, включително по отношение на спорове по въпроси, които могат да бъдат предмет на жалба по чл.15 от Общите условия.

15.3.2 efreaprime.com е на разположение да направи необходимото за постигане на споразумение по такива спорове чрез медиатори, сътрудничейки си с Центъра за ефективно разрешаване на спорове. Списъкът на медиаторите и Правилата за медиация можете да намерите на: https://www.cedr.com/p2bmediation/. Медиацията се заплаща, като efreaprime.com поема разумна част

от разходите за медиация в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

15.3.3 Бизнес потребителят е напълно свободен да предложи друг медиатор, с помощта на когото е готов да се извърши процесът по медиация.

15.3.4 Опцията за медиация е доброволна. efreaprime.com си запазва правото да откаже да участва в медиация.

Чл.16. Данни за контакт

16.1. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Русе 7000, ул. „Петко Каравелов" 15А

16.2. Контакт с Администратора може да се осъществи:

на телефонен номер 0886 094 752;

чрез услугата live chat;

на имейл адрес: sales@efrea.com

Click to order
Поръчка
Total: 
Три Имена
Имейл
Телефон
Адрес за доставка:
Моля посочете Ваш адрес или офис на Спиди.